วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ครูนิเทศทั่วไป


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางวันเพ็ญ นามสกุล เสือเฒ่า
เกิดเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2504
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 46 หมู่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบล ไร่ใหม่
กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อบิดา นายบุญ ทรัพย์โสภา อาชีพทำสวน
ชื่อมารดา นางเช็ง ทรัพย์โสภา อาชีพแม่บ้าน
ชื่อคู่สมรส ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต เสือเฒ่า
เริ่มรับราชการตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราะวาส
ความสามารถพิเศษ
1.พิมพ์ดีดไทย
2.การใช้คอมพิวเตอร์
3.เย็บผ้า
4.ประดิษดอกไม้